top of page
Home

Privacy Policy

Uw privacy is van essentieel belang voor MSD Metalworking.

Met deze privacy verklaring informeren we u graag over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die MSD verzamelt, alsook over de wijze waarop MSD deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Huidige privacy verklaring is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen MSD en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website https://www.msd.be (hierna genoemd de “Website”).

MSD tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan MSD, bijvoorbeeld door uw bezoek aan de Website, het gebruik van de diensten van MSD, de aankoop van onze producten, verwerken wij deze gegevens conform deze Privacy Verklaring.

 

1.Soorten persoonsgegevens

MSD verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Adres (leveringsadres/facturatieadres)

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Fax nummer

 • Functie

 • Klantnummer

 • Overige business card gegevens

 

MSD verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  over uw gebruik van onze Website. Zo zal MSD, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en via welke website u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u echter  niet identificeren op grond van deze gegevens, maar kunnen op basis hiervan statistieken opmaken over het gebruik van de Website. (Zie onderstaande Cookie Policy)

 

2.Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een bezoek aan de Website

 • Offerte-aanvragen

 • Een samenwerking of (in)directe contractuele relatie met MSD

 • Correspondentie met MSD (bijv. via het contactformulier op onze Website)

 • Het uitwisselen van business cards

 • Registratie bij het hoofdgebouw

 • De behandeling van een klacht met betrekking tot een product

 

Bovendien bevatten onze historische databases mogelijks persoonsgegevens, die we in het verleden hebben verkregen van derde partijen. Wij doen ons uiterste best om de verwerking van deze gegevens te vermijden en treffen maatregelen om dergelijke verwerkingen tot het minimum te beperken.

 

3.Gebruik persoonsgegevens

MSD kan uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 

 • De uitvoering van een overeenkomst met MSD

 • De opmaak en opvolging van offertes

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

 • Het behandelen van klachten

 • Beveiliging van (bezoekers aan) MSD

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Het verzenden van gerichte marketing en promotionele aanbiedingen, mits u hiertoe uw expliciete toestemming heeft gegeven

 • Statistische doeleinden

 • Het onderhouden van relaties met klanten en prospecten

 • Productontwikkeling

 • Veiligheid en diefstalpreventie

 

De verwerking vindt enkel plaats, al naargelang het geval, indien:

- de verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met MSD of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen,

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MSD rust

 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MSD of van een derde. Welke belangen dit precies betreft, verschilt naargelang de verwerking. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met sara.thevissen@msd.be. Uiteraard houden wij steeds rekening met uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden en zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, indien uw belangen zwaarder zouden wegen (bijvoorbeeld wanneer u minderjarig bent).

- u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke    doeleinden.

 

4.Overdracht persoonsgegevens aan derden

MSD zal uw persoonsgegevens niet overdragen (verkopen of verhuren) aan derden.

In het kader van bovenstaande verwerkingen zal MSD uw persoonsgegevens mogelijks wel verstrekken aan haar leveranciers (vb. mailing service providers,  payment providers, softwareleveranciers, IT-partners, transport partners, onderaannemers, advocaten, externe boekhouders, verzekeraars, etc.).

Indien MSD uw persoonsgegevens in dit kader deelt met derden, is de betreffende derde partij steeds verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat MSD uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer MSD hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van MSD.

 

Wanneer MSD of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die MSD heeft verzameld, deel uitmaken van de overgedragen activa.

 

5.Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Indien we uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun woonplaats of zetel hebben in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van een overeenkomst die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ bevat, ofwel (ii) passende waarborgen biedt door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

6.Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart MSD uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘3. Gebruik persoonsgegevens’.

 

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u als betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (MSD wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met sara.thevissen@msd.be. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Voor de goede orde benadrukken we dat deze rechten geen absolute rechten zijn en dat MSD uw verzoek mogelijks niet kan inwilligen omwille van specifieke gegronde redenen.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens

MSD verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van MSD, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid nooit worden gegarandeerd.


 

9.Update privacy verklaring

MSD kan deze Privacy Verklaring updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. We zullen u hierover steeds informeren door middel van een duidelijke melding op onze website.

Indien u vragen of opmerkingen heeft i.v.m. deze privacy verklaring kan u contact opnemen via e-mail: sara.thevissen@msd.be of via post: MSD Metalworking, Siemenslaan 6, 3650 Dilsen-Stokkem, België.

.

Thanks! Message sent.

Siemenslaan 6 

3650  Dilsen-Stokkem 

Belgium

 

T +32 89 79 80 60    |   F +32 89 79 80 69

M +32 474 830 200

 

E MSD@MSD.BE

W WWW.MSD.BE

 

VAT BE0436 055 481
 

bottom of page